Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP

Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Traumatologické centrum FN Ostrava

Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Kriminalistický ústav Praha, PČR

Česká asociace hasičských důstojníků

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

pořádají

5. Trilaterální sympozium

s  mezinárodní účastí

pod záštitou

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

ministra zdravotnictví ČR

doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA

zastupujícího ředitele FN Ostrava

doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., FRCS

děkana Lékařské fakulty OU Ostrava

Miroslava Nováka

hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáše Macury, MBA

primátora statutárního města Ostravy

plk. Mgr. Tomáše Kužela

ředitele Krajského ředitelství policie MsK

plk. Ing. Pavla Koláře, CSc.

ředitele Kriminalistického ústavu Praha, PČR

Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D.

prezidenta České asociace hasičských důstojníků


 

Slovo úvodem

V roce 2007 se nám po krátké rozvaze podařilo realizovat myšlenku na uspo-řádání společného setkání specialistů zabývajících se problematikou trauma-tologie, soudního lékařství, forenzních oborů a orgánů činných v trestním ří-zení. Smyslem tohoto sympozia bylo a je prohloubení kontaktů a znalostí ne-jenom v medicínských disciplinách, ale i v úzce navazujících disciplinách fo-renzních.

V mezidobí uběhlých osmi let se úroveň spolupráce výrazně zlepšila a posunula stav věcí v našem regionu značně dopředu. Velmi dobrá úroveň profesních vztahů, stejně jako široké povědomí o existenci a možnostech jednotlivých navazujících specializací viditelně posílila profesionalitu všech složek v našem regionu. Tak, jak jde vývoj kupředu, přicházejí i nová úskalí či problémy. Okrajově připomeňme hromadná neštěstí v dopravě a detailní rozbory řešení těchto situací z mnoha úhlů pohledu. Vysoká odborná úroveň, dobré interdisci-plinární vztahy a vzájemné porozumění usnadňují řešení potíží. Jsme přesvědčeni, že trilaterální sympozium v současné podobě naplňuje cíle, které jsme si v úvodu stanovili. Je to především také proto, že se jich pravidelně zúčastňuje široké spektrum předních odborníků z řa-dy medicínských, forenzních a dalších oborů. A jak všichni víme, základem všeho jsou lidé. Proto děkujeme i Vám, kteří se tzv. „trilaterálů“ zúčastňujete. Vaše přízeň nás těší a posiluje naše pře-svědčení, že tato cesta je správná. Současně musíme poděkovat také za přízeň a podporu všem zaštiťujícím složkám naší akce.

 

PrezidentI kongresu

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. – úrazová chirurgie

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. – soudní lékařství

 

Čestné předsednictvo

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví ČR

Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA – ředitel FN Ostrava

Doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS. – děkan LF OU Ostrava

Miroslav Novák – hejtman Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Mazura, MBA – primátor statutárního města Ostravy

brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý – policejní prezident ČR

plk. Mgr. Tomáš Kužel – ředitel PČR KŘ Policie MsK

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – zástupce ředitele  HZS MsK

plk. Ing. Bohumil Planka, CSc. – předseda Sekce balistiky při Vědecké radě KUP, Kriminalistický ústav Praha

Mgr. Roman Pokorný – předseda Okresního soudu  v Ostravě

Navrhovaná témata:

1. Dopravní a pracovní úrazy – příčiny, následky a léčba

2. Hromadné úrazy – medicína katastrof

3. Násilná trestná činnost – příčiny, následky, léčba, trest

4. Varia – komplikace v úrazové chirurgii

Součástí sympozia bude sekce nelékařských pracovníků ve zdravotnictví na výše uvedená témata.


Vědecký výbor

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D. – úrazová chirurgie

MUDr. Margita Smatanová, Ph.D. – soudní lékařství

plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D. – Policie ČR

plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. – HZS ČR

Organizační výbor

Mgr. Pavla Segarová

Bc. Miroslava Berková

Ing. Vladimíra Gebauerová

Všeobecné informace

Termín

Přihlášky k  účasti zašlete nejpozději do 28. února 2015 na kon-taktní adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Sekretariát Traumatolo-gického centra FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poru-ba, 708 52. Tel. +420 597 375 002.

Abstrakta

Strukturovaný souhrn přednášky zasílejte v elektronické podo-bě na uvedenou kontaktní adresu do 28. 2. 2015.

Platba

Sjezdový poplatek činí 1000,- Kč  pro lékaře a ostatní VŠ účast-níky, 500,- Kč pro nelékaře a ostatní SŠ účastníky. Zahrnuje účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály ze sympozia a občerstvení během přestávek.

Platba na místě nebo převodním příkazem  65137761/0100 FN Ostrava – jako variabilní symbol uvádějte 309902.

Technické vybavení: Přednášejícím bude k dispozici dataprojek-ce. Časový limit přednášek je 7-15 min.

Registrace

28. dubna 2015 - od 16:00 h – 20:00 h – Beskydský hotel Relax

29. dubna 2015 - od 08:00 h – 10:00 h – Beskydský hotel Relax

29. dubna 2015 - od 08:00 h – 10:00 h – Janíkova stodola,

Valašské muzeum v přírodě

Stravování: Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci.

Místo a datum konání:

ROŽNOV p. Radhoštěm, 28. – 30. dubna 2015

Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení

Zahájení 29. dubna 2015 v 9. hodin Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě.

Společenský program

29. dubna 2015 návštěva Valašského muzea v přírodě

–     vepřové hody

společenský večer

Přihlášky k aktivní a pasivní účasti zašlete nejpozději

do 28. 2. 2015.

Kontaktní adresa: www.otd.cz, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Pavla Segarová, Traumatologické centrum FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Tel.: 597 375 002,

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garan-tována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce bude taktéž registrovaná POUZP.

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.

Název, adresa

kontakt

cena

poloha

Beskydský hotel

Relax

Lesní 1561

Rožnov p. Radh.

Tel: 571 648 100-1

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.hotelrelax.cz

1000,-Kč

místo konání

Hotel Forman,

Rekreační 684,

Rožnov p. Radh.

Tel.: 571 629 109

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www.hotel-forman.cz

1100,- Kč

na kraji

města

Hotel HORAL

Horní Paseky, č. 1691

Rožnov p. Radh.

Tel.: 571 648 343
Fax.: 571 647 256

www.horalhotel.cz
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1300,-Kč

10 min.

od místa

konání

Hotel AGH

Čechova 142

Rožnov p. Radh.

Tel.: 571 625 666,

Fax:  571 625 665

www.hotel-agh.cz

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2000,- Kč

centrum

Hotel Energetik

Rekreační 1037

Rožnov p. Radh.

Tel.: 571 667 600,

Fax:  571 629 200

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1250,-Kč

10 min.

od místa

konání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizováno (Úterý, 13 Leden 2015 09:45)